Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint.

Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.

Általános rendelkezések:

Tippfanatic.com, mint Adatkezelő (a továbbiakban: „weboldal” – www.tippfanatic.com ) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek (a továbbiakban „Felhasználó“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató alapján jár el.

Az Ügyfél az esemény értesítőre, hírlevélre, űrlapra történő feliratkozással, regisztrációval magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen rendelkezéseit. Az Adatkezelő elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek, Facebook fizetett hirdetéses érdeklődőkereső űrlapon (további részleteket ezzel kapcsolatosan ide kattintva talál) és hírlevél útján történő feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is.

Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra. A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik. A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni, vagy leiratkozni egy e-mailben eljuttatott levél formájában, amit az hello@tippfanatic.com címre tud elküldeni.

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS
ELÉRHETŐSÉGE

1.1 Adatkezeléssel kapcsolatos információk
Jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében Tippfanatic.com az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő). Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: hello@tippfanatic.com.

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont az egyéb, – például Facebook-on keresztül – kampányainknál történő feliratkozásnál a Facebook űrlapjának egy beépített modulja tájékoztatja az Adatkezelő adatvédelmi irányelveiről. Ami után ezt elfogadja, utána kaphat további információkat és kapcsolattartást részünkről.

Böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik. Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím.

Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon – többek között a tulajdonos Facebook oldalán keresztül – történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap és az kapcsolattartás egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja. A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

– Vezetéknév, keresztnév, cégnév és kapcsolattartó neve (cég esetén)
– Székhely címe (cég esetén), lakcím, levelezési cím
– E-mail cím
– Telefonszám
– Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)
Adatkezelés időtartama:
– Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében (telefonos beszélgetés, e-mail megkeresés) a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
– Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év
Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

Adattovábbítás feltételei

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

– Adatfeldolgozás
– Jogi képviselet
– Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
– Kézbesítés
– Könyvelés
– Harmadik fél (továbbiakban: “Partner”)
– Marketing
– Számlázás

Adatfeldolgozók

Facebook, Instagram és weboldal oldalakon történő felkereséskor, illetve kampányoknál – esetenként harmadik fél által (lásd: adatfeldolgozást végző és adatkezelést érintett cégek) gyűjtött- és a Felhasználó által jóváhagyott feliratkozásnál keletkező adatokat az Adatkezelő (a Felhasználó által megadott adatok alapján) a Felhasználó nevét, telefonszámát, email címét dolgozza fel az Ő előzetes hozzájárulásával. A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa használt közösségi oldalak és a Partnerek (továbbiakban: (Partner”) saját Általános Szerződési Feltételeit és Adatkezelési nyilatkozatait.

Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek:

A tulajdonos, Tippfanatic.com végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek a szerződéses és nem szerződéses ügyfelek (például: valamennyi űrlapot kitöltő érdeklődő) adatainak kezelésében, tárolásában.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek: Minden szolgáltatót szükséges felsorolni, ahol személyes adatok megjelennek:

Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása – Google adatvédelme.

Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat.

SendX Inc.: 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, Amerikai Egyesült Államok – Hírlevél szolgáltatás – adatkezelési szabályzat

Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

Facebook-ról, fizetett érdeklődőkeresés hirdetéseken keresztül történő feliratkozás

A Facebook – mint közösségi média – felhasználói, akik elfogadták a Facebook adatkezelési szabályzatát, feliratkozhatnak a Tippfanatic fizetett érdeklődőkeresési hirdetéseire. Ezen feliratkozáskor a felhasználó megadja az adatait a Facebook platformján, majd a Facebook és jelen adatkezelési tájékoztató elfogadása után továbbítja a Facebook a Tippfanatic Facebook oldal számára. Ezen folyamat során jól láthatóan a platform kiemeli a Tippfanatic https://tippfanatic.com/adatkezelesi-tajekoztato oldalra mutató linkjét. Az adatok feldolgozása és továbbítása a Facebook-tól, a Tippfanatic számára csak akkor lehetséges, ha a Felhasználó elfogadta az adatvédelmi irányelveket.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a https://facebook.com/tippfanatic.com Facebook oldal kizárólagos tulajdonosa és a hatályos adatvédelmi irányelveit és a Facebook érdeklődőkeresési követelményeit (https://www.facebook.com/business/help/1019886738092553?id=735435806665862) maximálisan betartja.

Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben (hello@tippfanatic.com) vagy postai levél formájában, az Adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt címekre.
Cookie-k (sütik) kezelése
A Cookie nyilatkozatban olvashat bővebben a sütik (cookie-k) kezeléséről.

Fogalmak

– Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
– Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
– Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
– Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
– ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek
– Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
– Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
– Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
– Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
– Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, https://tippfanatic.com weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói
– Harmadik fél (továbbiakban “Partner”): természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
– Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)
– Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
– Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
– Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások
– Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, Tippfanatic.com és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai

Utoljára módosítva: 2022.03.23.